slovenske alternativne leto

Slovenske alternativne leto

 facebook slovenske alternativne leto instagram slovenske alternativne leto youtube instagram slovenske alternativne leto vstupenky slovenske alternativne letovstupenky slovenske alternativne letovstupenky slovenske alternativne leto

bg noise
bg noise2

VŠEOBECNÉ PODMIENKY USPORIADATEĽA FESTIVALU SLOVENSKÉ ALTERNATÍVNE LETO.

 

spoločenského podujatia (ďalej aj ako „festival“ v príslušnom gramatickom tvare) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu festivalu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta alebo času konania festivalu. Usporiadateľom festivalu je NAIRAM, ul. M. R. Štefánika 16, 977 01 Brezno. IČO : 37822721, DIČ : 2021568351.

 

Zaplatené vstupné na festival sa nevracia. Je platná len s kontrolným ústrižkom. Vstupenka bude návštevníkovi pri vstupe do areálu zamenená za náramok. V prípade zrušenia festivalu usporiadateľ oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania festivalu , alebo spôsob vrátenia vstupného najneskôr do 10 dní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá tiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností , akými je poskytovanie informácií verejnosti. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas festivalu.

 

Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich, ktoré majú pri sebe alebo na sebe. Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach a /alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania festivalu a / alebo v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom poverenej tretej osoby, sú usporiadateľ a / alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyviesť takýchto návštevníkov z areálu festivalu, odobrať im náramok a zabrániť ich ďalšiemu vstupu na festival. Zakúpením vstupenky, ako aj jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami, ktoré s ním súvisia. Návštevníci zakúpením vstupenky sa zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.

 

Alkohol a drogy: Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

 

Parkovanie: Parkovanie áut je možné v areáli festivalu pre tých , ktorí majú zakúpený lístok na oba dni. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich alebo pri nich odložených. Odchod áut je možný v nedeľu, do 12.00 hod.

 

SBS: Na festivale bude prítomná súkromná bezpečnostná služba. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu a / alebo vynesenie ich majetku zo stanového mestečka a / alebo z areálu festivalu primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach resp. pokyny pracovníkov SBS a / alebo iných osôb poverených usporiadateľom.

 

Prvá pomoc: V areáli festivalu má svoje stanovisko služba prvej pomoci. Stanovisko bude viditeľne označené. Inštrukcie v prípade búrky : Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd, dodržiavajte nasledovné pokyny:

 

- Nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené

- Zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón

- Najlepšia poloha : skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa, nedržať sa v skupinách.

- Ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre

- Ak ste v stane : posaďte sa na izolujúci materiál ( deka, karimatka) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu

- Bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami.

 

Pokladňa: V pokladni sa budú môcť návštevníci dozvedieť všetky potrebné informácie o účinkujúcich, programe a podrobné informácie o festivale.

Hlavní partneri
Partneri
Mediálni partneri
Organizátori